لیست قیمت تشک خوشخواب و رویال

اگر قصد خرید تشک خوشخواب دارید در قسمت زیر به بررسی لیست تشک های خوشخواب نگاهی میندازیم و از جدیدترین مدل ها و قیمت های اطلاع پیدا میکنید.

ردیف مشخصات ابعاد قیمت
1 تشک کامفورت(نوزاد) 70 x 130 2,800,000
2 تشک کامفورت(نوجوان) 80 x 180 4,000,000
3 تشک کامفورت 90 x 200 4,500,000
4 تشک کامفورت 100 x 200 5,000,000
5 تشک کامفورت 120 x 200 6,000,000
6 تشک کامفورت 140 x 200 7,000,000
7 تشک کامفورت 160 x 200 8,000,000
8 تشک کامفورت 180 x 200 9,000,000
9 تشک کامفورت 200 x 200 10,000,000
10 تشک باراباس 90 x 200 5,500,000
11 تشک باراباس 100 x 200 6,000,000
12 تشک باراباس 120 x 200 7,500,000
13 تشک باراباس 140 x 200 9,000,000
14 تشک باراباس 160 x 200 10,000,000
15 تشک باراباس 180 x 200 11,000,000
16 تشک باراباس 200 x 200 12,500,000
17 تشک کلاسیک 90 x 200 6,500,000
18 تشک کلاسیک 100 x 200 7,500,000
19 تشک کلاسیک 120 x 200 9,000,000
20 تشک کلاسیک 140 x 200 10,000,000
21 تشک کلاسیک 160 x 200 12,000,000
22 تشک کلاسیک 180 x 200 13,000,000
23 تشک کلاسیک 200 x 200 15,000,000
24 تشک طبی فنری(نوزاد) 70 x 130 4,000,000
25 تشک طبی فنری(نوجوان) 80 x 180 6,500,000
26 تشک طبی فنری 90 x 200 7,500,000
27 تشک طبی فنری 100 x 200 8,500,000
28 تشک طبی فنری 120 x 200 10,000,000
29 تشک طبی فنری 140 x 200 12,000,000
30 تشک طبی فنری 160 x 200 13,500,000
31 تشک طبی فنری 180 x 200 15,000,000
32 تشک طبی فنری 200 x 200 16,500,000
33 تشک آناهیتا 90 x 200 7,500,000
34 تشک آناهیتا 100 x 200 8,500,000
35 تشک آناهیتا 120 x 200 10,000,000
36 تشک آناهیتا 140 x 200 12,000,000
37 تشک آناهیتا 160 x 200 13,500,000
38 تشک آناهیتا 180 x 200 15,000,000
39 تشک آناهیتا 200 x 200 16,500,000
40 تشک آناهیتا گرد قطر210 21,500,000
41 تشک طبی پاکتی 90 x 200 8,500,000
42 تشک طبی پاکتی 100 x 200 9,500,000
43 تشک طبی پاکتی 120 x 200 11,500,000
44 تشک طبی پاکتی 140 x 200 13,500,000
45 تشک طبی پاکتی 160 x 200 15,000,000
46 تشک طبی پاکتی 180 x 200 17,000,000
47 تشک طبی پاکتی 200 x 200 18,000,000
48 تشک سوپر طبی 90 x 200 8,500,000
49 تشک سوپر طبی 100 x 200 9,500,000
50 تشک سوپر طبی 120 x 200 11,500,000
51 تشک سوپر طبی 140 x 200 13,500,000
52 تشک سوپر طبی 160 x 200 15,500,000
53 تشک سوپر طبی 180 x 200 17,000,000
54 تشک سوپر طبی 200 x 200 18,000,000
55 تشک آلینا طبی - ریباندی 90 x 200 8,500,000
56 تشک آلینا طبی - ریباندی 100 x 200 9,500,000
57 تشک آلینا طبی - ریباندی 120 x 200 11,500,000
58 تشک آلینا طبی - ریباندی 140 x 200 13,000,000
59 تشک آلینا طبی - ریباندی 160 x 200 15,000,000
60 تشک آلینا طبی - ریباندی 180 x 200 17,000,000
61 تشک آلینا طبی - ریباندی 200 x 200 19,000,000
62 تشک سوپر کلاس(هارد-سافت) 90 x 200 9,500,000
63 تشک سوپر کلاس(هارد-سافت) 100 x 200 11,000,000
64 تشک سوپر کلاس(هارد-سافت) 120 x 200 13,000,000
65 تشک سوپر کلاس(هارد-سافت) 140 x 200 15,000,000
66 تشک سوپر کلاس(هارد-سافت) 160 x 200 17,000,000
67 تشک سوپر کلاس(هارد-سافت) 180 x 200 19,000,000
68 تشک سوپر کلاس(هارد-سافت) 200 x 200 21,000,000
69 تشک فرست کلاس 90 x 200 13,000,000
70 تشک فرست کلاس 100 x 200 14,500,000
71 تشک فرست کلاس 120 x 200 17,500,000
72 تشک فرست کلاس 140 x 200 20,000,000
73 تشک فرست کلاس 160 x 200 23,000,000
74 تشک فرست کلاس 180 x 200 26,000,000
75 تشک فرست کلاس 200 x 200 29,000,000
76 تشک سوپر استار 90 x 200 14,000,000
77 تشک سوپر استار 100 x 200 15,500,000
78 تشک سوپر استار 120 x 200 19,000,000
79 تشک سوپر استار 140 x 200 22,000,000
80 تشک سوپر استار 160 x 200 25,000,000
81 تشک سوپر استار 180 x 200 28,000,000
82 تشک سوپر استار 200 x 200 30,000,000
83 تشک بیوریتمیک سوپر 90 x 200 18,000,000
84 تشک بیوریتمیک سوپر 100 x 200 20,000,000
85 تشک بیوریتمیک سوپر 120 x 200 24,000,000
86 تشک بیوریتمیک سوپر 140 x 200 28,000,000
87 تشک بیوریتمیک سوپر 160 x 200 32,000,000
88 تشک بیوریتمیک سوپر 180 x 200 36,000,000
89 تشک بیوریتمیک سوپر 200 x 200 40,000,000
90 تشک های کلاس مموری 90 x 200 22,000,000
91 تشک های کلاس مموری 100 x 200 24,500,000
92 تشک های کلاس مموری 120 x 200 29,500,000
93 تشک های کلاس مموری 140 x 200 34,500,000
94 تشک های کلاس مموری 160 x 200 40,000,000
95 تشک های کلاس مموری 180 x 200 44,000,000
96 تشک های کلاس مموری 200 x 200 49,000,000
97 تشک ام بی ام 90 x 200 28,000,000
98 تشک ام بی ام 100 x 200 31,000,000
99 تشک ام بی ام 120 x 200 37,000,000
100 تشک ام بی ام 140 x 200 44,000,000
101 تشک ام بی ام 160 x 200 50,000,000
102 تشک ام بی ام 180 x 200 56,000,000
103 تشک ام بی ام 200 x 200 62,000,000

لیست قیمت تشک رویال


 ردیف مشخصات ابعاد قیمت
1 کد 2 طبی فنری 200 x 90 439,000
2 کد 2 طبی فنری 200 x 120 623,000
3 کد 2 طبی فنری 200 x 140 768,000
4 کد 2 طبی فنری 200 x 160 866,000
5 کد 2 طبی فنری 200 x 180 1,006,000
6 کد 3 طبی فنری 200 x 90 522,000
7 کد 3 طبی فنری 200 x 120 757,000
8 کد 3 طبی فنری 200 x 140 886,000
9 کد 3 طبی فنری 200 x 160 984,000
10 کد 3 طبی فنری 200 x 180 1,103,000
11 کد 5 طبی فنری 200 x 90 727,000
12 کد 5 طبی فنری 200 x 120 966,000
13 کد 5 طبی فنری 200 x 140 1,129,000
14 کد 5 طبی فنری 200 x 160 1,263,000
15 کد 5 طبی فنری 200 x 180 1,427,000
16 کد 6 طبی فنری 200 x 90 876,000
17 کد 6 طبی فنری 200 x 120 1,124,000
18 کد 6 طبی فنری 200 x 140 1,262,000
19 کد 6 طبی فنری 200 x 160 1,396,000
20 کد 6 طبی فنری 200 x 180 1,597,000
 21  کد 7 طبی فنری 200 x 90  
 22   کد 7 طبی فنری  200 x 120  
 23  کد 7 طبی فنری  200 x 140  
24   کد 7 طبی فنری  200 x 160  
25   کد 7 طبی فنری  200 x 180  
 26  کد 8 طبی فنری  200 x 90  
 27  کد 8 طبی فنری   200 x 120  
 28  کد 8 طبی فنری   200 x 140  
 29  کد 8 طبی فنری  200 x 160  
 30  کد 8 طبی فنری  200 x 180  
31 کد 2 طبی 200 x 90 439,000
32 کد 2 طبی 200 x 120 623,000
33 کد 2 طبی 200 x 140 768,000
34 کد 2 طبی 200 x 160 866,000
35 کد 2 طبی 200 x 180 1,006,000
36 کد 3 طبی 200 x 90 483,000
37 کد 3 طبی 200 x 120 715,000
38 کد 3 طبی 200 x 140 865,000
39 کد 3 طبی 200 x 160 993,000
40 کد 3 طبی 200 x 180 1,100,000
41 کد 5 طبی 200 x 90 652,000
42 کد 5 طبی 200 x 120 717,000
43 کد 5 طبی 200 x 140 1,123,000
44 کد 5 طبی 200 x 160 1,275,000
45 کد 5 طبی 200 x 180 1,419,000
46 کد 10 طبی ریباند 200 x 90 1,404,000
47 کد 10 طبی ریباند 200 x 120 1,572,000
48 کد 10 طبی ریباند 200 x 140 1,822,000
49 کد 10 طبی ریباند 200 x 160 2,500,000
50 کد 10 طبی ریباند 200 x 180 2,800,000
جستجو در نتایج

بارگذاری...

لطفا چند لحظه صبر کنید

تشک

بسیاری از پزشکان براین باورند که خواب و تمامی وسایلی که به آن مربوط می شود، بسیار مهم و حیاتی بوده است. بنابراین بسیاری از افراد می توانند با خرید انواع تشک ها، بالش ها و سرویس های خواب به خواب آسوده خود در طول شبانه روز کمک نمایند. استفاده از کالاهای خواب با کیفیت و منحصر به فرد می تواند علاوه بر زیبایی بخشیدن به اتاق شما، سلامت جسمی و روحی شما را در طول شبانه روز تضمین نماید. استفاده از کالای خواب با کیفیت سبب شده که شما در طول مدت زمانی که خوابیده اید، به دلیل اینکه ممکن است به صورت نادرست خوابیده باشید، دچار آرتروز، اختلالاتی در پا، اختلالاتی در مفاصل و گردن درد بشوید. بنابراین سعی کنید برای جلوگیری از بروز این علائم در بدن خود، از کالاهای خواب استاندارد استفاده نمایید.ستی که دا بارها دیده شده است که فردی که در طول شب خوابیده و صبح بیدار شده، به دلیل موقعیت نادرشته دچار بدن درد شده است. بنابراین ما قصد داریم تا در این مقاله شما را با یکی از مهمترین کالاهای خواب آشنا نماییم.
 

تشک


کدامیک از تشک ها در مقایسه با نمونه های موجود در بازار بهترین است؟

بسیاری از افراد که قصد دارند برای اتاق خواب خود تشک بخرند، همیشه در بین بهترین نوع آن و قیمت آن دچار سردرگمی می شوند. چرا که برای آنها انتخاب در چنین شرایطی بسیار سخت است. حال ما در این بخش قصد داریم بهترین نوع این محصول را به شما معرفی نماییم. محصولات فنری، طبی، پاکتی، رویا و رویال جزو محصولات با کیفیت در بازار معرفی می شوند. هر فردی می تواند با توجه به بودجه خود، اقدام به خرید یکی از انواع آن ها بکند. 
 

کدامیک از تشک ها در مقایسه با نمونه های موجود در بازار بهترین است؟


در هنگام خرید تشک باید به چه نکاتی توجه نماییم؟

بسیاری از افراد در هنگام خرید این محصول نمی دانند که کدام نوع می تواند برای آنها مناسب باشد. برخی از افراد زمانی که می خواهند بخوابند، تمایل دارند که زیر آن ها سطحی سفت وجود داشته باشد، برعکس این افراد نیز وجود دارد که به سطوح نرم علاقه مند هستند. بنابراین شما می توانید با توجه به ویژگی های خود و از همه مهمتر طبی بودن یکی از بهترین و با کیفیت ترین نوع آن ها را برای خواب خود انتخاب و خریداری نمایید. بسیاری از افراد به دلیل منعطف بودن محصولات پاکتی، تمایل دارند از آنها استفاده نمایند. چراکه در فرآیند ساخت این نوع محصولات از فنرهای منفصل استفاده شده است. استفاده از این نوع فنرها سبب شده تا در صورت اعمال نیرو در یک سمت از سطحی که فرد نشسته است، نیرویی به بقیه سطوح وارد نشود. از طرفی این نوع کالا برای افرادی که از کمردرد و دیسک کمر رنج می برند، می تواند مناسبترین گزینه به شمار برود. 

تشک ایرانی یا خارجی مسئله این است

این موضوع یکی از مهمترین سوالاتی است که برای افراد پیش می آید. همه ما می دانیم که محصولات خارجی در مقایسه با محصولات ایرانی کیفیت بسیار بالایی دارند. بنابراین طبیعی است که به دلیل کیفیت بالای این محصولات، ناچار شویم هزینه بالایی را برای آنها پرداخت نماییم. کارخانه های ایرانی چون رویا، رویال و داتیس توانسته اند در این سال های اخیر محصولات با کیفیتی هم رده محصولات خارجی تولید نمایند، که قیمت آن ها به نسبت محصولات خارجی کمی پایین تر بوده تا افراد زیادی بتوانند از آن ها خریداری نمایند. 

ویژگی های تشک های استاندارد چه مواردی است؟

این روزها بسیاری از افراد در تلاش هستند تا از محصولات با کیفیت برای خواب خود استفاده نمایند. چرا که اگر یک فرد در طول شبانه روز خوب استراحت نکند، ممکن است که پس از مدتی دچار مشکلات زیادی بشود. بنابراین بهتر است که شما با ویژگی های استاندارد این محصولات آشنا شوید. 

 • استفاده از فنرهای قوی 
 • استفاده از عایق های ضد باکتری
 • مجهز بودن به عایق های ضد حساسیت 
 • استفاده از پارچه مناسب
 • استحکام و مقاومت مواد بکار برده شده در آن
 • نوع دوخت

   

ویژگی های تشک های استاندارد چه مواردی است؟

 
محصولات طبی مناسب چه افرادی بوده است؟

این روزها بسیاری از افراد به خصوص افرادی که سالخورده هستند، از محصولات طبی استفاده می کنند. چرا که این محصولات برخلاف سایر محصولات موجود در بازار نمی تواند برای آنها مناسب باشد. بسیاری از افراد در سنین سالخوردگی جراحی های ستون فقرات، گردن و کمر انجام داده اند، که برای این افراد خوابیدن بر روی سطوح غیر استاندارد می تواند آزاردهنده باشد. در طراحی و ساخت این محصولات از فناوری استفاده شده است که فردی که بر روی آن استراحت می کند، بتواند ستون فقرات خود را در استانداردترین حالت ممکن قرار بدهد، تا کمترین آسیب به ستون فقراتش وارد شود. در این نوع محصولات از فنرهای متصل و منفصل استفاده شده است. این نکته را به یاد داشته باشید که سایر کالاهای خواب از جمله بالشت نیز می تواند بر روی سلامتی و ایمنی شما نیز تاثیر گذار باشد. 
پس:

 • اگر قصد دارید، از محصولات با کیفیتی برای خواب خود استفاده نمایید، بهتر است که از انواع تشک های طبی استفاده نمایید.
 • اگر طول عمر و آسیب ندیدن تشک برایتان اهمیت دارد، بهتر است از انواع پاکتی آن استفاده نمایید. 
 • اگر به تازگی عمل خاصی انجام داده اید، بهتر است سریعا نسبت به تغییر جای خواب خود و وسایل مورد استفاده در آن اقدام نمایید. 

بنابراین شما می توانید با بررسی تمامی محصولات موجود در بازار نسبت به خرید یکی از بهترین نوع کالاهای خواب اقدام نمایید. چرا که این روزها بسیاری از پزشکان دلیل بسیاری از آسیب های مفاصل را در عدم  استفاده از کالای خواب مناسب می دانند. 

3382 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

انتخابگر پوسته

 • بالا