کرج، خیابان بهشتی، خیابان امیری، فروشگاه ماکان چوب، پلاک 43 و 150
 026-32243997 – 026-32210939
 09124773340 – 09370378703